تاریخ شروع

21:00

دوشنبه - 1402/11/23

تاریخ پایان

22:00

دوشنبه - 1402/11/23

آدرس

live in H2H studio

رویداد رایگان یک فنجان گپ و گفت تخصصی با دکتر حسن فرضی و احمد کرباسی